+36-30-171-3326 info@aktivweboldal.hu

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a (https://aktivweboldal.hu) weboldalon elérhető szolgáltatások feltételeit. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Szolgáltató adatai

 

Név: Birkás Balázs E.V.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Pejachevich u. 2/C.
Telefonszám: +36 (30) 171-3326
Email cím: info@aktivweboldal.hu

Nyilvántartási száma: 54497883
Adószáma: 55771285-1-33
Statisztikai számjel: 55771285-6201-231-13

Tárhely szolgáltató: EVOLUTIONET Kft.  7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. (14992511-2-02)

3. Általános szerződési feltételek elfogadása

A vásárlás illetve hírlevél feliratkozás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha az aktivweboldal.hu weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapokon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a weboldal Felhasználója között.

Ha a felhasználó nem fogadja el az ÁSZF feltételeit, akkor nem veheti igénybe a weboldal szolgáltatásait. Ebben az esetben nincs lehetőség sem hílevél igénylésre sem rendelésre.

4. Az adásvételi szerződés létrejötte

4.1 Ha a felhasználó a weboldalon található rendelési űrlapok segítségévl megrendeli valamelyik terméket, kifizeti azt és rendelésével elfogadja az általános Szerződési Feltételeket, akkor adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. Aktivweboldal szolgáltatási szerződés esetén a felek között külön Szerződés is megkötésre kerül, online oktató anyag rendelés esetén jelen ÁSZF szerződési feltételek az irányadók.

4.2 A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra az aktuális Magyarországi törvények az irányadók. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

4.3 A szerződés magyar nyelven jön létre, a weboldalon elektonikus formában bármikor elérhető. A felhasználó számára a weboldalra történő bejelentkezés után hozzáférhető. A felhasználó annak tartalmát elolvashatja, mentheti, vagy kinyomtathatja.

5. A szolgáltatások tartalma

Aktivweboldal szolgáltások igénylése esetén a Szerződő felek között külön írásos szerződés jön létre, amely a szolgáltatások pontos részleteit tartalmazza.

Aktivweboldal szolgáltatás minta szerződése letölthető ITT:

AKTIVWEBOLDAL SZOLGÁLTATÁS MINTA SZERZŐDÉS

Online oktató anyag rendelése esetén a megrendelés során a vásárló külön nyilatkozat elfogadásával igazolja, hogy megismerte a vonatkozó ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, amely alapján a szerződés létrejön.

6. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

6.1 A weboldalon szereplő szolgáltatások online vásárolhatóak meg. A termékekre vonatkozó árak forintban értendőek, az árakat nem terheli ÁFA fizetési kötelezettség, a Szolgáltató alanyi adómentes számlát állít ki.

6.2 A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek/szolgáltatások nevét, leírását.

6.3 Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció részleteiről, időtartamáról.

7. Rendelés menete

7.1 A Felhasználó a termékeket/szolgáltatásokat a rendelési űrlapok kitöltésével, majd a szerződési feltételek elfogadásával és a „megrendelem” gombra kattintással tudja megvásárolni.

7.2 A Felhasználó megadja a személyes adatait, majd a fizetési módot.

Fizetési mód lehet:

Átutalás

Online bankkártya

7.3 Felhasználó a megrendelési folyamat során minden esetben visszaigazoló E-mailt kap. Amennyiben a feldolgozási folyamat során hiba lép fel, Felhasználónak lehetősége van minden esetben visszalépni az előző fázisra, ahol lehetősége van a hibák javítására.

7.4 A Szolgáltató minden esetben számlát küld a vásárlást követően a rendelésnél megadott Elektronikus postacímre. A számla a Számlázz.hu elektronikus rendszeréből kerül kiállításra, és alanyi adómentes.

 

8. Hírlevelek

8.1 A vásárlás során illetve a weboldalon több helyen a Felhasználónak lehetősége van hírlevelet igényelni. A megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Elállási jog

A Fogyasztót a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerint elállási jog illeti meg.

A Fogyasztó jogosult a megrendelt termék/szolgáltatás átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát szükséges eljuttatnia (például postán vagy elektronikus úton küldött levél, email útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emal-hez mellékelt vagy jelen ÁSZF hivatkozott pontjában szereplő „elállási nyilatkozat” mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárata előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató emailban haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailon keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többlet költség nem terheli.

10. Elállási nyilatkozatminta

(csak és kizárólag a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett: Aktivweboldal szolgáltatások – Birkás Balázs E.V. Dunakeszi, Pejachevich u 2./C

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorolom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

Átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása (papíron tett nyilatkozat esetében)

Kelt:

11. Szavatosság

A Fogyasztó a 45/2014 (II.26) kormányrendelet szerint élhet kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási igényével.

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás teljesítésének időpontjában nem felel meg, a szerződésben vagy jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Szolgáltató jelen ÁSZF alapján kijelenti, Fogyasztó pedig elfogadja, hogy a nyújtott Aktivweboldal szolgáltatások és online oktatóanyagok tekintetében Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal. A szolgáltatások alapján kialakított online működési folyamatok esetleges hibáiért nem felel, azok létrejöttét olyan sok körülmény alakíthatja, hogy Szolgáltató befolyásolási lehetőségein kívül állnak.

A bemutatott online oktatóanyagok kivitelezése és bevezetése során esetlegesen felmerülő problémák és károk a Felhasználót terhelik, ezek kapcsán esetleges kártérítési igénnyel Szolgáltató irányába nem fordul.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja:

A Felhasználó a szolgáltatásokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Aktivweboldal szolgáltatások, Birkás Balázs E.V.

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pejachevich u 2/C

Telefonszám: +36 30-171-3326

E-mail cím: info@aktivweboldal.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a  Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig a panaszra tett érdemi válasszal együtt megőríz – vesz fel.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakereshetőségét.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panasz kapcsán intézkedik és azt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A válasz időpontja jelen szerződés értelmében a postára adás dátuma.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a felhasználót.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek.

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogysztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

– Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

– Területileg illetékes békéltető testületnél eljárás kezdeményezése

– Bírósági eljárás kezdeményezése

 

A fogyasztónak lehetősége van ezen felül Online vitarendezési platformot igénybe venni a vitás kérdések rendezéséhez.

Az Online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

12. Egyéb

ÁSZF, árak módosítása:

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a weboldalon forgalmazott termékek árait és az egyéb feltüntetett árakat – nem visszamenőleges hatállyal – de bármikor módosíthatja. a módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép érvénybe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok:

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal működését és a vásárlást.

Adatvédelmi szabályzat:

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzatata a https://aktivweboldal.hu weboldal adatvédelmi szabályzat menüpontja alatt érhető el.